A - Fartygsavgifter

Fartygsavgift beräknas i kronor (SEK) per enhet av bruttodräktigheten (GT/Gross Tonnage). Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.

1 - Normaltariff

Tabell: Tabellen visar normaltariffen för fartygsavgifter

Typ

Kostnad SEK/enhet

Fartyg ankommande till hamnen för lastning/lossning med en längd
överallt av 20 m eller däröver.

4:80

Kryssningsfartyg till kaj

3:30

Kryssningsanlöp som ankrar på redden

1:70

För passagerare som medföljer fartyg utgår avgift per passagerare
utöver den ovannämnda

15:70

Avgift utgår för ISPS för kryssningsfartyg vid kaj och redd

2:20

Annat fartyg, i yrkesmässig trafik, per meter längd överallt

10:00

Fartyg som ligger i hamnen mer än 3 dygn, exkl lastning/lossningsdagar,
erlägger ett tillägg till avgiften ovan per meter av fartygets längd överallt
och påbörjat dygn

5:30

2 - Självlossaravgift, fartyg som lossar med egen kran

Tabell: Tabellen visar självlossaravgifter för fartygsavgifter

Typ

Kostnad SEK/enhet

Bruttodräktighet (GT) 0-2 000

8 900

Bruttodräktighet (GT) 2 000-4 000

17 800

Bruttodräktighet (GT) >4 000

26 500

3 - Specialtariff

Fartyg som ankommer till hamnen utan att lasta eller lossa och ligger kvarmer än 3 dygn erlägger en avgift per meter LOA/påbörjat dygn.

Tabell: Tabellen visar specialtariff för fartygsavgifter

Typ

Kostnad SEK/enhet

Fartyg hemmahörande i Kalmar

1:80

Övriga

5:30

4 - Befrielse från avgift

Örlogs-, tull-, sjöräddnings- och skolfartyg samt fartyg som sjöfartsverket utnyttjar enbart för sitt ändamål.

Fler sidor inom hamntaxa 2024

B - Varuavgifter

Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde.

C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följan...

D - Tjänster vid fartygsanlöp

Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 29 december 2022