• Startsida
 • / Hamntaxa 2024
 • / C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

C - Bestämmelser angående avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum i Kalmar Hamn

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Kalmar Hamn under följande förutsättningar. (Med normalt menas det som kan rymmas i köl under maskinrum, sludge och länsvattentankar)

 1. Avfallet skall härröra från fartyg som ligger i Kalmar Hamn.
 2. Beställning av hämtning skall göras minst 24 timmar innan hämtningen
  önskas utförd. Beställningen görs hos hamnens produktionsavdelning per telefon
  010-357 05 70 under ordinarie arbetstid måndag-fredag
  07.00-15.30.
  Beställningen skall innehålla uppgifter om kvantitet, huruvida avfallet är
  pumpbart eller ej, samt vilken slags koppling som erfordras. Företrädesvis skall internationell koppling med uttag på däck finnas.
 3. Hämtning av maskinrumsavfall skall utföras under den för lossnings- och
  lastningsarbete gällande dagtiden i hamn under vardagar. För hämtning
  under annan tid debiteras uppkommen merkostnad.
 4. Vid hämtning med slamsugningsbil skall tidpunkt för avhämtningen
  överenskommas. Bilens väntetid efter överenskommen tid är maximerad
  till 15 minuter inklusive tid för slanganslutning. Väntetid härutöver debiteras fartyget dock ej kostnader som beror på bilens ev. försening.
 5. Fartyget skall kunna pumpa avfallet till slamsugningsbilen med egen pump och med en hastighet ej understigande 5 m3/timme. Kan så ej ske debiteras merkostnaden härför.
 6. Ombord på fartyget skall finnas ansvarig person, som mottager och kopplar slangen till fartyget, ombord övervakar pumpningen samt i övrigt är bilens förare behjälplig.
  Slamsugningsbilens förare skall under arbetets gång hålla bil och slang under ständig uppsikt så inte oljesöl på kajen uppstår. Bilens förare är ansvarig för oljesöl från bilen.
 7. Då avfall lämnas i fat skall dessa genom fartygets försorg uppställas på
  plats anvisad av Kalmar Hamn. Fat skall vara felfria och tätslutande vid
  avlämningen. Kostnader för sanering av spill förorsakat av läckande fat
  liksom kostnader för särskild hantering till följd av att uppenbar risk för
  läckage föreligger, debiteras fartyget.
 8. Uppgift om typ av oljerester och avfall (smörj-, brännolja med/utan
  lösningsmedel o.d.) skall alltid lämnas till det mottagande företaget.
  Vid hämtning lämnas ovanstående uppgifter till bilens förare.
  Vid uppställning av fat på kaj skall faten vara varaktigt och entydigt
  märkta (icke vattenlöslig färg) med innehåll och fartygets namn.
 9. Vad ovan sagts om bil som transportör gäller även annat transport-
  medel.

Fler sidor inom hamntaxa 2024

A - Fartygsavgifter

Fartygsavgift debiteras, där inget annat anges, varje gång ett fartyg ankommer till Kalmar Hamn.

B - Varuavgifter

Varuavgift enligt nedan angivna belopp tas ut för gods som lossas eller lastar inom Kalmar Hamns verksamhetsområde.

D - Tjänster vid fartygsanlöp

Här hittar du vårt utbud av tjänster vid fartygsanlöp

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 29 december 2022